-

در برخی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور آب در فرایند تولید می بایست کنترل شود از این نوع درایرها استفاده می شوند....  ادامه مطلب

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.