-

 

این نوع کمپرسور دارای بلوک هواساز ساخت شرکت هواپویا  با فشار کارکرد 8 بار دارای الکتروموتورهواپویا بصورت تکفاز و سه فاز می باشد .

 


MODEL

Tank

Pomp

Cil / St.

Hp / kW

min-1

L/min

Bar / Psi
PHE 300 200 PF 270 2 / 1 2 / 1.5 750 300 120 /8
PHE 300 250 PF 270 2 / 1 2 / 1.5 750 300 120 /8
PHE 300 300 PF 270 2 / 1 1.5 / 2 750 300 120 /8

 

 

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.