-

 

کمپرسورهاي رفت و برگشتی یکی از انواع کمپرسورهاي جابجایی مثبت هستند. یعنی کمپرسورهایی که با محبوس کردن گاز ورودي و کاهش حجم آن توسط یک عضو متراکم کننده، سبب افزایش فشار گاز می شوند.

عمل فشرده سازي در کمپرسورهاي رفت وبرگشتی طی سه مرحله انجام می شود که عبارتند از:

مرحله مکش(suction):

در این مرحله با باز شدن سوپاپ یا دریچه مکش و حرکت پیستون به سمت پایین، گاز کم فشار وارد سیلندر می شود. این مرحله تا زمانی ادامه پیدا می کند که پیستون به پایین ترین حد حرکت خود که اصطلاحا نقطه مرگ پایین نامیده می شود، برسد.

مرحله تراکم(compression):

در این مرحله ابتدا سوپاپ مکش بسته می شود. سپس پیستون به سمت بالا حرکت می کند و با این حرکت پیستون، گازي که درون سیلندر محبوس شده است، فشرده می شود. این مرحله تا زمانی ادامه پیدا می کند که پیستون به بالاترین حد حرکت خود که اصطلاحا نقطه مرگ بالا نامیده می شود، برسد.

مرحله تخلیه(discharge):

در این مرحله سوپاپ تخلیه باز می شود و گاز با فشار بالا به لوله خروجی رانده می شود. با اتمام مرحله تخلیه، دوباره سیستم در حالت مکش قرار می گیرد و این سیکل تکرار می شود.

براي حرکت دادن پیستون بصورت رفت وبرگشتی، باید از یک محرك استفاده کرد که معمولا یک توربین یا یک موتور الکتریکی می باشد.

با توجه به این که توربین و موتور الکتریکی، نیرو را بصورت حرکت چرخشی تولید می کنند، باید با ابزاري این حرکت چرخشی را منتقل و به حرکت رفت و برگشتی تبدیل کرد. این عمل بوسیله میل لنگ و شاتون انجام می شود.

وظیفه میل لنگ انتقال نیروي موتور به شاتون است. میل لنگ به موتور وصل می شود و با نیروي آن شروع به چرخش می کند سپس شاتون حرکت چرخشی میل لنگ را به یک حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند.

یک سر شاتون به میل لنگ و سر دیگر آن به پیستون یا میل پیستون وصل می شود و بدین صورت پیستون به حرکت در می آید.

در کمپرسورهاي دو عملگره(double acting) براي حرکت دادن پیستون از میل پیستون و cross head استفاده می شود. بدینصورت که یکسر پیستون به میله اي به نام میل پیستون متصل می شود. سمت دیگر میل پیستون هم با استفاده از cross headبه شاتون وصل میشود و به این ترتیب، حرکت رفت و برگشتی میل لنگ به پیستون منتقل می گردد.

نقش اقتصادي کمپرسور در فرآیندها:

همانطور که می دانیم، یکی از کاربردهاي کمپرسور، استفاده از آن جهت انتقال سیال تراکم پذیر است. کاربرد دیگر آن، استفاده در فرآیندهاي شیمیایی در صنایع پتروشیمی است که در ادامه به آن می پردازیم.

در حال حاضر، اکثر فرایندهاي شیمیایی در فشارهاي نسبتا بالا انجام می گیرند. در اغلب این موارد بدون افزایش فشار امکان پیشرفت واکنش بسیار پایین می آید که براي جبران آن باید از روشهاي دیگر از جمله افزایش دما استفاده نمود. اما با توجه به اینکه افزایش دما نیاز به مصرف انرژي و تاسیسات گسترده اي دارد، به صرفه بودن آن مورد تردید قرار می گیرد.بنابراین یکی از راههاي مناسب براي کاهش هزینه در این نوع از فرایندها، افزایش فشار به جاي افزایش دما است. در بیشتر فرایندهاي شیمیایی با ایجاد فشار در واکنش به جاي افزایش دما می توان سرعت واکنش را تا حد قابل قبولی بالا برد.

افزایش فشار باعث افزایش احتمال برخورد بین ذرات واکنش دهنده ها شده و به این ترتیب سرعت واکنش افزایش می یابد. بعلاوه در صنعت موارد زیادي وجود دارد که فرایند بدون فشرده سازي گاز حتی با راندمان کم انجام پذیر نیست. در این گونه موارد در اختیار نداشتن کمپرسور به منزله انجام نشدن فرایند و عدم برخورداري از مزایاي اقتصادي آن است.

در صورتی که بنا به هر دلیلی و ناخواسته کمپرسور از سرویس خارج شود، عملکرد واحدهاي پایین دستی و بالادستی مختل خواهد شد. در برخی موارد صدمه دیدن کمپرسور منجر به از سرویس خارج شدن کمپرسور به مدت طولانی و در پی آن از سرویس خارج شدن کل یا بخش اعظمی از کارخانه می شود. دراین صورت علاوه برخسارت هاي ناشی از خرابی کمپرسور، ممکن است تولیدات کارخانه نیز متوقف شود.

از گرانترین اجزاي کمپرسور رفت و برگشتی می توان به میل لنگ، یاتاقان ها، کوپلینگ، پیستون و سوپاپ ها اشاره کرد.

اجزا:

اجزاي کمپرسورهاي رفت و برگشتی را می توان به سه دسته تقسیم بندي کرد:

اجزاي ثابت, اجزاي متحرك , تجهیزات جانبی.در ادامه این اجزا به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

اجزاي ثابت(stationary components):

اجزاي ثابت در کمپرسورهاي رفت و برگشتی عبارتند از:

سیلندر       سوپاپ      محفظه میل لنگ      رینگ پیستون      یاتاقان      پکینگ      استافینگ باکس

سیلندر(cylinder):

سیلندر استوانه اي توخالی و ماشین کاري شده است که پیستون و سوپاپ ها در داخل آن قرار داده شده اند.سیلندر در قسمت انتهایی میل لنگ قرار گرفته و در واقع عمل تراکم در این قسمت انجام می گیرد.گاز در حالی که فشرده می شود به وسیله پیستون، از قسمت انتهایی سیلندر به سمت جلو حرکت کرده و با کم شدن حجم، متراکم می گردد.میل پیستون در ابتداي سیلندر )ورودي گاز)قرار گرفته و اطراف آن کاملا آب بندي می شود.در قسمت انتهایی سیلندر نیز سوپاپها قرار می گیرند.سیلندر معمولا به وسیله آستري پوشانده می شود که این آستر مقاومت زیادي در مقابل فرسایش دارد.

سوپاپ(valve):

کمپرسورهاي رفت و برگشتی در انتهاي هر سیلندر خود احتیاج به سوپاپ هایی براي مکش و تخلیه گاز متراکم شده دارند.این شیرها از نوع یکطرفه بوده و حرکات آنها با حرکات پیستون ها هماهنگ می شود.شیرهاي یکطرفه شیرهایی هستند که گاز فقط از یکطرف وارد و از جهت دیگر خارج می شود و جریان معکوس گاز امکان پذیر نیست.هر سوپاپ از یکسري صفحات متصل شده به هم تشکیل گردیده است. باز و بسته شدن این سوپاپها به طور خودکار و با کمک فشار گاز و فنرهاي موجود انجام می گیرد.اجزاي متحرك سوپاپ به شکل هاي مختلف و معمولا به صورت صفحات  شکافدار و حلقه هاي شکل داده شده ساخته می شوند.سوپاپها گاهی اوقات دچار مشکلاتی از جمله شکستگی، مسدود شدن در اثر به وجود آمدن رسوب می شوند. این گونه سوپاپ ها به سرعت بر کارآیی کمپرسور تاثیر گذاشته و معمو لا باعث افزایش درجه حرارت گاز می شوند.

محفظه میل لنگ(crank shaft box):

محفظه میل لنگ محفظه اي است که در آن میل لنگ، شاتون و یاتاقانهاي میل لنگ قرار داده می شوند.

برخی از خصوصیات محفظه میل لنگ عبارتست از:

محفظه میل لنگ باید در مقابل هوا و روغن عایق باشد.از آنجا که این محفظه باید تمام فشارهاي ایجاد شده در اثر حرکت را  تحمل کند، لازم است این قسمت از جنسی کاملا محکم ساخته شده باشد.این محفظه بایستی در مقابل شرایط محیطی مانند خوردگی مقاومت داشته باشد.

رینگ پیستون(piston ring):

رینگها قطعاتی حلقوي شکل هستند که نمونه اي از این قطعه در شکل مقابل نشان داده شده است.برخی از رینگها براي چفت شدن پیستون در داخل سیلندر به کار می روند که به آن رینگ پیستون گفته می شود.نکته مهمی که لازم است به آن اشاره شود، بحث تغییرات دمایی است که باعث انبساط و انقباض هاي شدید در سیلندر و پیستون می گردد. دماي سیلندر دقایقی پس از شروع به کار کمپرسور دچار تغییرات شدیدي می شود که در نظر نگرفتن آن ممکن است باعث ایجاد آسیبهاي جدي به کمپرسور گردد.رینگها در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کنند و باعث از بین بردن این اثر و در نتیجه جلوگیري از ایجاد آسیب به کمپرسور می شوند.

یاتاقان ها(bearing):

یاتاقان ها در همه ماشین ها و تجهیزات چرخنده وجود دارند. هدف از استفاده از یاتاقان ها ایجاد تکیه گاه و هدایت بخشهاي متحرك، درون تجهیزات می باشد.برخی از یاتاقانها در جهت شعاعی و برخی دیگر در جهت محوري نیروهاي وارد بر روتور را تحمل می کنند.پیچیده ترین یاتاقان ها، آنهایی هستند که براي شفتهاي چرخنده که با سرعت زیادي چرخیده و متحمل بارسنگین هستند ساخته می شوند.

یاتاقانها به دو گروه جداگانه تقسیم می شوند: یاتاقانهاي مسطح(لغزشی) و یاتاقان هاي چرخشی.

یکی از ساده ترین انواع یاتاقان ها، یاتاقانهاي مسطح می باشند.یاتاقان هاي مسطح روي فیلم روغنی که بین دو قطعه لغزنده وجود دارد، قرار می گیرند.این یاتاقان ها توانایی تحمل بارهاي بالایی را داشته و متکی به وجود یک سیستم روغن کاري براي ایجاد فیلم روغن می باشند.جرم یاتاقان هاي مسطح مخصوصا از نوع tilting pad که از آن در تجهیزات فرایندي مدرن استفاده می شود، زیاد است.پد هاي(pad) موجود در این یاتاقان از چرخش روغن به همراه شفت تا حدي جلوگیري کرده و موجب تعادل بیشتري می شوند.یاتاقان هاي چرخشی از ساچمه ها و غلطک هایی تشکیل می شوند.این نوع از یاتاقان ها حرارت خیلی کمتري نسبت به یاتاقان هاي مسطح ایجاد می کنند، بنابراین توان کمتري تلف می شود و به روانکاري کمتري نیاز دارند.این یاتاقان ها نسبتبه یاتاقان هاي مسطح، کوچکتر و سبکتر هستند.

پکینگ(packing):

در کمپرسورهاي رفت و برگشتی، جهت نشت بندي از پکینگ استفاده می شود.پکینگ ممکن است به صورت ساده یک رینگ درون یک پوسته، یا مجموعه اي از رینگها باشد.

در کمپرسورهاي رفت و برگشتی، انواع پکینگها عبارتند از:

cylinder pressure packing که از خروج گاز از درون سیلندر جلوگیري می کند.

wiper packing که از خروج روغن محفظه میل لنگ در طول میل پیستون جلوگیري می کند.

partition packing که در کمپرسورهایی که distance piece دارند از نشتی بین آن ها جلوگیري می کند.

استافینگ باکس(stuffing box):

در کمپرسورهاي رفت و برگشتی در صورتی که اتصال شاتون به پیستون توسط میل پیستون انجام شود، حرکت میل پیستون در محفظه اي به نام استافینگ باکس که شامل قسمتهایی به نام distance piece می باشد انجام می شود.

براي جلوگیري از نشت روغن محفظه میل لنگ، به داخل سیلندر و همچنین نشت گاز، از داخل سیلندر به این قسمت،آب بندي توسط پکینگهاي خاصی انجام می شود.

اجزاي متحرك(moving components):

تا به اینجا، با اجزاي ثابت کمپرسورهاي رفت و برگشتی آشنا شدیم. اجزاي متحرك این نوع کمپرسورها نیز عبارتند از:

پیستون      میل پیستون      شاتون      کراس هد      چرخ طیار      میل لنگ

پیستون(piston):

پیستون قطعه اي استکه از یک طرفدر داخل سیلندر قرار گرفته و از طرف دیگر به شاتون متصل است.پیستون قطعه ایست که در کمپرسور وظیفه فشرده کردن گاز را بر عهده دارد. طراحی و ساختاین قطعه به شکل هاي مختلفی انجام می گیرد ولی در تمام این طراحی ها اندازه پیستون از اندازه سیلندرکوچکتر بوده و کاملا در سیلندر چفت نمی گردد.پیستون با کمک یکسري از حلقه هاي ویژه که به نام رینگ پیستون مشهور هستند در داخل سیلندر چفت می گردد.این رینگها بر روي فیلم روغن حرکت کرده و با سیلندر تماس مستقیم برقرار نمیکنند.

میل پیستون(piston rod):

در مواردي که شاتون به طور مستقیم به پیستون وصل نشده است از میل پیستون استفاده می شود.این قطعه از یک طرف به پیستون و از طرف دیگر به کراس هد متصل می گردد.

میل پیستون قطعه اي میله اي شکل، محکم و بلند است که گاهی اوقات داراي پوشش خاصی نیز می باشد.این قطعه عهده دار انتقال نیروي فشاري به پیستون است.براي پیستونهاي با قطر زیاد که فشار پایینی تولید می کنند، میل پیستون معمولا کوچک ساخته می شود و براي پیستونهاي با قطر کم و فشار تولیدي بالا، میل پیستون به طرز نامتناسبی بزرگ در نظر گرفته می شود.

شاتون(connecting rod):

شاتون در کمپرسورهاي رفت و برگشتی وظیفه انتقال حرکت میل لنگ به پیستون را دارد.شاتون قطعه اي کوتاه و دمبل مانند است که از یک طرف به میل لنگ و از طرف دیگر به کراس هد متصل است.شاتون در یک انتهاي خود، در محل اتصال به میل لنگ داراي یاتاقان هاییاست که در اطراف میل لنگ قرار داده می شوند و در انتهاي دیگر نیز با کمک یاتاقان هاي کوچکی به کراس هد متصل می گردد.در میل لنگ و شاتون، مسیرهایی براي عبور روغن سوراخکاري می گردد که با کمک همین مسیرها روغن به یاتاقان هاي ذکر شده میرسد و باعث انجام عمل روغن کاري می شود.

کراس هد(cross head):

در برخی کمپرسورها شاتون مستقیما به پیستون متصل نیست و قطعه اي به نام کراس هد بین شاتون و پیستون قرار دارد.قرار دادن این قطعه براي کنترل بهتر نشتهاي احتمالی صورت می گیرد.کراس هد قطعه ایست که از یک طرف به انتهاي میل پیستون و از طرف دیگر به شاتون متصل می شود.این قطعه نیروي رفت و برگشتی ایجاد شده توسط میل لنگ را به میل پیستون و نهایتا به پیستون منتقل می نماید.کراس هد در داخل محفظه مخصوصی که به همین منظور در نظر گرفته شده است قرار گرفته و هماهنگ با شاتون، پیستون و میل پیستون حرکت می کند.

چرخ طیار(flywheel):

چرخ طیار معمولا براي حذف ارتعاشات ایجاد شده در اثر رفت و برگشت پیستون ها در نظر گرفته شده است.ارتعاش ایجاد شده ارتباط مستقیمی با تعداد سیلندرها در کمپرسور دارد و هرچه تعداد سیلندرها بیشتر باشد این نوسانات کمتر می شود.چرخ طیار صفحه دایره اي و سنگین است که از طریق یک فلنج به میل لنگ متصل می گردد.به دلیل جرم بالاي چرخ طیار، توازن دینامیکی میل لنگ و چرخ طیار بسیار حساس بوده و نیاز به طراحی هاي ویژه اي دارد.اتصال چرخ طیار به میل لنگ بسیار مهم بوده و اتصال ضعیف و یا آسیب دیده میتواند باعث حرکت آزاد چرخ طیار نسبت به میل لنگ و در کل ایجاد خسارت به سیستم گردد.

میل لنگ(crank shaft):

از آنجایی که در صنعت به طور معمول براي تولید نیروي مکانیکی از موتورهاي الکتریکی و یا توربین استفاده می شود، لازم است به نحوي حرکت چرخشی این دستگاه ها به حرکت رفت و برگشتی تبدیل گردد. قطعه اي مکانیکی به نام میل لنگ حرکت چرخشی محرك را به قطعه دیگري به نام شاتون منتقل می کند.بسته به کاربرد، برخی از میل لنگ ها دارا ي یک لنگ و برخی داراي چند لنگ می باشند.میل لنگ قطعه یکپارچه اي است که داراي وزن قابل توجه بوده و در ساخت آن ظرافت مهندسی خاصی بکار گرفته می شود. این قطعه داراي محل هاي مشخصی براي قرار گرفتن یاتاقان ها می باشد.

تجهیزات جانبی(auxiliary components):

تا به اینجا، با اجزاي ثابت و متحرك کمپرسورهاي رفت و برگشتی آشنا شدیم. دسته سوم اجزا در این کمپرسورها، تجهیزات جانبی هستند که عبارتند از:

محرك      جعبه دنده      خنک کننده      ابزارهاي کنترلی       سیستم روغن کاري       ضربان گیر     فیلتر           جداکننده         مخزن آبگیر        اتاقک صداگیر          شیر برگشت جریان      

محرک(driver):

    محرك یک کمپرسور، دستگاهی است که حرکت  چرخشی مورد نیاز براي به حرکت در آوردن اجزاي متحرك کمپرسورها را فراهم می کند.

محركهاي کمپرسور به دسته هاي زیر تقسیم می شوند:

موتورهاي الکتریکی                     توربین(توربین بخار و توربین گازی)

موتورهاي الکتریکی دستگاه هایی هستند که انرژي الکتریکی را دریافت کرده و آن را به انرژي مکانیکی تبدیل می کنند. این انرژي مکانیکی به صورت حرکت چرخشی یک شفت به دستگاهی مثل کمپرسور منتقل می شود.

توربینهاي بخار دستگاه هایی هستند که انرژي بخار فشرده شده را به حرکت مکانیکی تبدیل می کنند.دراین کمپرسورها بخار فشرده شده به پره هاي توربین که روي روتور آن نصب هستند برخورد کرده و درنهایت سبب چرخش روتور می شود.

در توربین هاي گازي نیز، هوا در توربین توسط یک کمپرسور گریز از مرکز فشرده شده و به یک محفظه احتراق تخلیه می شود که در آن، سوخت از میان یکسري نازل به داخل محفظه احتراق وارد می شود. یک مجراي میانی نیز گاز داغ را به داخل توربین هدایت می کند که در نهایت منجر به چرخاندن روتور می شود.

جعبه دنده(gear box):

جعبه دنده مجموعه اي از چرخ دنده هاست که توان یک محرك را بین دو شفت انتقال می دهند.نسبت سرعت ایجاد شده براي هر جعبه دنده مقداري ثابت است.در صورتی که این سرعت دورانی افزایش یابد، ظرفیت کمپرسور افزایش خواهد یافت.

خنک کننده(cooler):

دماي گاز خروجی از کمپرسورها اغلب بالا می باشد. بنابراین گاز خروجی را خنک می کنند تا تمام بخاراتی که قابلیت مایع شدن دارند،قبل از ورود به شبکه لوله هاي خروجی کمپرسور،از گاز جدا گردند.به علاوه زمانی که فشار گاز خروجی از یک مرحله، کمتر از حد مورد نیاز است، از مراحل دیگر جهت افزایش فشار استفاده می گردد که براي انجام این عملیات لازم است تا بین مراحل مختلف کمپرسور خنک کننده و مخزن جمع آوري میعانات قرار داده شود تا راندمان آنها بالا رود.به طور کلی در صورتی که دماي گاز ورودي به کمپرسور بالاتر از حد مجاز باشد بازده آن کاسته خواهد شد. در برخی موارد خطوط آبسرد در سیلندر و سرسیلندر به منظور خنک کردن آن تعبیه می شود.

براي کاهش دماي گاز از مبدل گر هاي مختلفی از جمله خنک کنده هاي آبی، هوایی و... استفاده می شود.

ابزار های کنترلی(control devices):

کمپرسورها از جمله دستگاه هایی هستند که نیاز به پایداري خاصی دارند. اگر به هر دلیل فشار خروجی کمپرسور از حد تعیین شده فاصله گیرد، کمپرسور به سمت ناپایدار شدن پیش رفته و ممکن است با لرزشهاي فراوانی همراه گردد.کنترل کننده یک کمپرسور ممکن است در حدي بسیار ساده و تنها در حد خاموشو روشن کردن دستگاه عمل کند. اما در پاره اي موارد کنترل کننده هاي خاصی براي این کار در نظر گرفته می شوند.

براي کنترل پایداري کمپرسورها مجموعه اي از ابزارها در نظر گرفته می شوند که عبارتند از:

شیرهاي کنترل      شیرهاي اطمینان      گیج ها(gauge)      ابزارهاي اندازه گیري دما، فشار، شدت جریان و سطح جریان و ...

پارامترهاي مختلفی از یک کمپرسور نیاز به کنترل دارند که از میان آن ها می توان به کنترل دبی، فشار ورودي و فشار خروجی، سرعت شفت و ... اشاره کرد.بعلاوه سوپاپها و شیرهاي برگشت جریان درکمپرسور رفت و برگشتی نیز باید کنترل شوند.

سیستم روغنکاري(lubrication system:

یکی از مسائل مهم در کمپرسورها، وضعیت روغنکاري کمپرسور می باشد.

در برخی موارد روغن، علاوه بر کم کردن اصطکاك، باعث خنک شدن سیال متراکم شده نیز می گردد. به علاوه در برخی موارد از روغن براي آب بندي استفاده می شود.براي انتقال روغن به بخشهاي مورد نظر، روغن از مخزن روغن پمپ می شود.کمپرسورهاي رفت و برگشتی داراي سیستم هایی براي روغنکاري می باشند که با کمک این سیستم ها قطعات حساس و مهم کمپرسور از قبیل پیستون ها و یاتاقان ها روغنکاري می گردد.روغن در اثر تماس با گاز فشرده شده و همچنین در اثر تماس دو قطعه متحرك، گرم می شود که این گرما بایستی دفع گردد.عملیات خنکسازي به وسیله یک خنک کننده انجام می گیرد که ممکن است ازنوع هوایی، آبی و یا انواع دیگر باشد.در اکثر کمپرسورها براي جلوگیري از ورود آلودگی، فیلترهایی در مسیرهاي ورودي روغن قرار داده می شود.روغن پس از پمپ شدن وارد خنک کننده اي جهت سرد شدن می شود، سپس براي تمیز شدن وارد یک فیلتر شده و روغن تمیز به بخشهاي مورد نظر هدایت می شود.در صورتی که بنا به هر دلیلی پمپ روغن از سرویس خارج شود و پمپ کمکی هم در سرویس قرار نگیرد، اغلب مخزنی حاوي روغن و تحت فشار، فشار مورد نیاز روغن را تا مدت کوتاهی تامین می کند.

ضربان گیر(pulsation dampener):

در کمپرسورهاي رفت و برگشتی، در خطوط جریان ورودي و خروجی گاز، به دلیل باز و بسته شدن سوپاپ ها،امکان ایجاد نوسانات وجود دارد.اگر این ارتعاشات در هد استانداردي قرار نگیرند، ممکن است باعث بروز مشکلاتی در سیستم شوند.

به طور کلی، به دلایل زیر باید این ارتعاشات برطرف شوند:

تامین جریان آرام(laminar flow) به داخل و خارج از کمپرسور

جلوگیري از بارگذاري بیش از حد بر کمپرسورها

کاهش ارتعاشات کلی کمپرسورها

از روشهاي حذف این ارتعاشات، استفاده از مخزن هاي گاز در نزدیکی مسیر ورودي و خروجی کمپرسور است.این مخازن به عنوان ذخیره کننده هاي موقتی گاز عمل کرده و نوسان را کاهش می دهند.

فیلتر(filter):

کمپرسورها براي گازهاي تمیز استفاده می شوند، چون نمی توانند با وجود ذرات مایع و جامد در گازبه طور رضایت بخشی کار کنند.همچنین روغن روانکاري و آب بندي بایستی عاري از آلودگی باشد،بنابراین براي تصفیه روغن و گاز در کمپرسورها از فیلتر استفاده می شود.

جداکننده((separator:

در کمپرسورهایی که روغن آب بندي در آن ها به کار می رود به علت اختلاط روغن و گاز در خنک کننده، میعانات(گازهاي مایع شده) آغشته به روغن از گاز جدا می شوند.در این کمپرسورها، براي جداسازي روغن و میعانات نیز جدا کننده هایی در نظر گرفته می شود.در کمپرسورهایی که گاز خروجی داراي روغن نباشد،نیازي به استفاده از این نوع جداکننده نیست.

مخزن آبگیر((dehydration tank):

از مخازن آبگیر براي رطوبت زدایی کمپرسورهایی که براي فشرده کردن گازهایی جز هوا به کار می روند استفاده می شود.بسته به گازي که متراکم می گردد، آب یا هیدروکربنهاي سبک ممکن است در فرایند تراکم تولید شوندکه این ذرات آب در صورت خارج نشدن می توانند باعث ایجاد خسارت به کمپرسور گردند.براي رفع چنین مشکلی قرار دادن یک مخزن براي جمع آوري میعانات راه حل مناسبی به نظر می رسد.داشتن نشانگري براي سطح مایع جمع شده در مخزن و همچنین شیر تخلیه از ملزومات این مخزن است.

اتاقک صداگیر(silencer room):

از جمله مسائلی که در ارتباط با کمپرسورها مد نظر قرار می گیرد،مسئله آلودگی صوتی آنها می باشد که بسیار مورد توجه قرار می گیرد.در کمپرسورهایی که عملیات آنها با ایجاد صداي زیادي همراه است، پیشبینی روشهایی براي کم کردن آلودگی صوتی آنها بسیار مهم است. از جمله این تمهیدات استفاده از صداخفه کن هاي خاص براي  این دستگاه ها می باشد.

در صداخفه کن جریان هوا یا گاز منشع بشده و هر انشعاب وارد کانالی می شود. هوا یا گاز در این کانال با جعبه هایی فلزي که داراي سوراخ هایی هستند و درون آنها مواد جاذب صدا وجود دارد برخورد می کند.مواد جاذب صدا که معمولا به کار می روند چوب هاي معدنی هستند که ممکن است با ورقهاي پلی استري روي آنها پوشش داده شود.درکمپرسورهاي رفت و برگشتی به علت حرکت نسبتا کند آنها به طور نسبی صداي خیلی زیادي ایجاد نمی شود، بنابراین در برخی موارد که صداي بیشتري تولید می کنند ممکن است داراي اتاقک صداگیر باشند.

شیر برگشت جریان (recycle valve):

کمپرسورهاي رفت و برگشتی با دور ثابت داراي حجم مکش ثابتی هستند.در هنگام راه اندازي و همچنین در برخی موارد براي کنترل ظرفیت، گاز تخلیه شده اغلب از طریق یک شیر برگشتی به ورودي کمپرسور برگشت داده می شود.البته باید به این نکته توجه داشت که در صورت برگشت دادن درصد زیادي از جریان خروجی کمپرسور، قرار دادن یک خنک کننده در مسیر جریان ضروري است.

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.