-

اغلب کارخانجات از تاسیسات هواي فشرده بهره مند می باشند بسته به نوع فعالیت و نوع تولید در ابعاد کوچک یا بزرگ سیستم هواي فشرده گسترش یافته است.سیستم هواي فشرده یکی از پر هزینه ترین سیستمهاي یک کارخانه به شمار می رود، لذا می بایست توجه زیادي به آن نمود تا بتواند با ماکزیمم راندمان خود و کمترین تلفات عمل نماید.کمپرسورهاي متنوعی جهت تامین هواي فشرده وجود دارند.
کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating)

کمپرسور با پره هاي دوار (Rotary Vane)
 کمپرسور پیچشی (Screw)
 کمپرسور توربینی (Turbine)
به دلیل افزایش دماي هوا بعد از تراکم، نیاز به استفاده از یک نوع سیستم خنک کاري وجود دارد، بطوریکه دما تا حدي پایین آید که روانکاري رضایتبخش فراهم شود و تنش حرارتی زیادي به دستگاه وارد نگردد.این سرمایش توسط هوا و یا آب امکانپذیر است.
یک روش متداول سرمایش کمپرسور استفاده از ژاکت آب می باشد.زمانی که آب داخل ژاکت گرم شد با آب مخزن ذخیره که سرد است جابجا می شود و عملیات خنک کاري براحتی صورت می گیرد.
براي کمپرسورهاي بزرگتر، قدرت چرخش ترموسیفونی براي جدا کردن حرارت کافی نبوده و نیازمند به نصب یک پمپ سیرکوله به منظور افزایش سرعت آب می باشد.
روش متداول دیگري که به منظور سرمایش کمپرسور از آن استفاده می گردد، عبور مستقیم آب از میان کمپرسور می باشد.اگرچه استفاده از خط لوله آب به عنوان یک روش پر مصرف مطرح می گردد اما بکار گیري آن براي کمپرسور هاي بزرگتر ونیزاستفاده از یک سیکل سرمایش بسته مناسب به نظر می رسد.در این روش حرارت آب گرم شده،در برج خنک کن به محیط اطراف پراکنده می گردد.در این روش ازشیر کنترلی سه راههجهت بهتر کنترل کردن دماي آب می تواناستفاده نمود.
هدف اصلی استفاده از کمپرسورها رساندن هوا به نقطه مصرف با بهترین شرایط از لحاظ تمیزي و خشک بودن آن با کمترین افت ایجاد شده در فشار هوا می باشد.وجود رطوبت در هوا باعث کاهش عمر بسیاري از تجهیزات از جمله شیرآلات کنترلی می گردد، بنابراین میزان رطوبت موجود در هوا باید بدرستی مورد بررسی قرار گیرد.به منظور
کاهش میزان رطوبت هواي فشرده شده می توان از فرایند سرد کردن در فشار ثابت استفاده نمود که این امر می تواند به وسیله یک خنک کن میانی ( INTER COOLER)و یا یک خنک کن پایانی (AFTER COOLER)صورت پذیرد.
سایر اجزاء سیستم هواي فشرده عبارتند از:
مخزن اولیه جمع آوري و پخش هوا(Receiver)، جداکننده (Separator) و خشک کن(Dryer)


مخزن اولیه جمع آوري و پخش هوا (Receiver):
براي برخی کاربردهاي صنعتی این مسئله خیلی مهم است که فشار مثبت تولید شده توسط کمپرسور رفت و برگشتی، تا آنجا که امکان دارد تعدیل شود.
بنابراین کلکتور به عنوان یک متعادل کننده فشار(ضربه )عمل می کند.کلکتور به عنوان یک مخزن ذخیره می تواند هواي فشرده را در خود ذخیره کند و براي ظرفیت هاي مختلف از میزان هواي ذخیره شده در مخزن استفاده کند.
جداکننده (Separator):
با توجه به اینکه تله هاي درین اتوماتیک براي تخلیه مایع یا کندانس جمع شده در انتهاي خط اصلی یا در زیر کلکتور، می توانند بسیار مفید باشند، اما براي جدا سازي قطرات آب که در هوا معلق هستند، تله هاي درین نمی توانند موثر باشند.در چنین شرایطی استفاده از یک جداکننده (سپراتور)در خط اصلی توزیع، می تواند باعث جداسازي قطرات معلق در هوا شده و راندمان سیستم را بالا ببرد
خشک کن(Dryer):
در سیستم توزیع هواي فشرده در برخی کاربردها تنها تمیز بودن هوا کفایت نمی کند و رطوبت موجود در هوا می بایست گرفته شود در چنین شرایطی استفاده از یک خشک کن می تواند باعث کاهش رطوبت موجود در هواي فشرده شود.
سه روش متفاوت براي این منظور وجود دارد:
خشک کن جذب سطحی (Adsorption Dryer)، خشک کن جذبی (Absorption Dryer) ,خشک کن تبریدي (Refrigerant or chiller Dryer)

نحوه سایزینگ خطوط هواي فشرده:
سایز خطوط هواي فشرده به کمپرسور هوا و محلی که هواي فشرده مورد استفاده می گیرد، ارتباط دارد.نصب خطوط هواي فشرده با سایز بسیار کوچک، سبب افت فشار زیادي می شود.
به طور مثال، در سیستمی فشار هواي فشرده مورد نیاز 7بار می باشد می بایست کمپرسور این سیستم در فشار8بار کار کند.با در نظر گرفتن افت فشار، فشار خطوط هواي فشرده به
7بار می رسد.همواره براي جبران افت فشار بوجود آمده، این اضافه بار 10درصدي می بایست در نظر گرفته شود.اگر سایزخطوط هواي فشرده خیلی کوچک باشد، منجر به سرعت زیاد سیال در خطوط می شود.در نتیجه جدا شدن مایع کندانس شده (آب)از هوا به سختی انجام می گیرد زیرا مقداري از مخلوط هواي فشرده و مایع کندانس شده به سرعت از خطوط لوله حرکت کرده و عمل جداسازي به خوبی انجام نمی گیرد.پس همواره می بایست میزان افت فشار و سرعت حرکت سیال کنترل شود.سرعت هواي فشرده در خطوط انتقال می بایستی بین
6تا 9متر بر ثانیه باشد که هم از افزایش افت فشار جلوگیري کند و هم رطوبت موجود در هواي فشرده و مایع کندانس شده بتواند به طور کامل جدا شود.از طرف دیگر این رطوبت اثر نامطلوب دیگري نیز به همراه دارد.این اثر خوردگی اصطکاکی است وهر چه به سرعت انتقال هوا افزوده شود این اثر نامطلوبتر می گردد.بسیاري از سیستم هاي هواي فشرده با راندمان پایین کار می کنند به علت اینکه در مسیر حرکت در لوله، افت فشار زیادي بوجود می آید براي حل این مشکل می بایست یک دستگاه افزایش فشار پنوماتیک به مجموعه اضافه کرد و
نیازي به اضافه کردن کمپرسور هوا یا خطوط انتقال نمی باشد.براي طراحی چنین دستگاهی، تمامی پارامترها از قبیل فشار کاري، حجم هواي فشرده تولیدي، ظرفیت کمپرسور، سایز لوله ها و ...را باید در نظر گرفت.در نظر گرفتن دبی حجمی سیال در تعیین سایز لوله، براي طراحی سیستم هواي فشرده بسیار اهمیت دارد به طوریکه این مقدار با واحد دسی متر مکعب بر ثانیه از هواي آزاد بیان شده و حجم این میزان هواي فشرده نباید کم شود.

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.