-

واحد هواساز 3000 لیتری ساخت هواپویا

 


MODEL  


Cil / St.


L/min


Bar / Psi

PF  310

4 / 2

3000

12 / 175

برای دریافت خبرها و اطلاعات بیشتراز طریق پست الکترونیکی ثبت نام کنید.